Regulamin Zawodów

Regulamin zawodów „Król i Królowa Zatoki Miłej” – 2015 – Olsztyn

1. Cele Imprezy

 • Popularyzacja sportów wodnych, w szczególności wakeboardingu,
 • Promowanie  miejscowości turystycznej€“ Olsztyn,
 • Zachęcanie do aktywnego wypoczynku i rekreacji,
 • Integrowanie miłośników sportów wodnych,
 • Połączenie rywalizacji sportowej z zabawą, rekreacją i wypoczynkiem.

2. W ramach „Król i Królowa Zatoki Miłej” zostaną rozegrane zawody sportowe:

 • Konkurencja freestyle kategoria Mężczyźni (open),
 • Konkurencja freestyle kategoria Kobiety (open),
 • Konkurencja freestyle kategoria Junior (open),
 • Konkurencja The Best Trick zawodów,
 • Konkurencja The Best Faceplant zawodów,

3. Organizatorzy

 1. Nice Bay S.C.
 2. Osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg zawodów:

     – Dyrektor zawodów: Michał Gospodarski

4. Miejsce i termin zawodów

 1. Miejsce rozegrania zawodów – Olsztyn Zatoka Miła Jeziora Ukiel
 2. Zawody zostaną rozegrane w sobotę 8 sierpnia 2015 roku – o godz. 16.00, a zakończy o godz 20:00

5. Rejestracja

 1. Rejestracja internetowa uczestników oraz zawodników odbywa się od dnia 27 lipca 2015 roku godz. 12.00 do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia zawodów (piątek 07.08.2015). Ilość uczestników oraz zawodników jest ograniczona a decyduje kolejność zgłoszenia!
 2. Rejestracja odbywa się poprzez email info@nicebay.plRejestracja przez email info@nicebay.pl jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. W celu zgłoszenie się na zawody należy w zgłoszeniu wypisać konkurencje tj:
  • Konkurencja freestyle kategoria Mężczyźni
  • Konkurencja freestyle kategoria Kobiety
  • Konkurencja freestyle kategoria Junior

  oraz uiścić przelewem opłatę asekuracyjną albo startową  na konto:

 4. Nice Bay Michał Gospodarski, Bartosz Janiszewski Spółka Cywilnaul.Gałczyńskiego 27B/5210-089 OlsztynNIP 739-386-53-66Regon 281563768Numer konta : MBank 18 1140 2004 0000 3902 7504 0091 lub wnieść opłatę w siedzibie Wakepark Olsztyn.
 5. Uczestnikiem zawodów jest osoba, która spełnia następujące warunki:
  • zarejestruje się na poprzez email info@nicebay.pl lub dokona zgłoszenia w Biurze Zawodów, najpóźniej w przedzień zawodów i złoży oświadczenie na miejscu, iż zapoznała się niniejszym Regulaminem, zawierające niniejszą klauzulę:

   „Ja niżej podpisany (…) oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Zawodów “Król i Królowa Zatoki Miłej” – Olsztyn i akceptuję go oraz oświadczam, że biorę udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Niniejszym oświadczam, iż ponoszę także wyłączną odpowiedzialność za osoby małoletnie i osoby mi towarzyszące przebywające na terenie zawodów oraz za sprzęt pozostawiony na terenie zawodów.”

  • uiści opłatę wpisową, w wysokości: 30 plnW razie wątpliwości w zakresie wysokości wpisowego prosimy o kontakt mailowy na adres e-mail: info@nicebay.pl

   Organizatorzy zastrzegają, iż wysokość opłaty wpisowej może ulec podwyższeniu o 20 zł, dla osób, które dokonają rejestracji podczas trwania zawodów (opłata jest zwracana wyłącznie w przypadku odwołania zawodów).

    • 30 pln
  • wypełni Kartę Zgłoszeniową do zawodów „Król i Królowa Zatoki Miłej”. Warunkiem udziału w imprezie jest czytelny podpis na Karcie Zgłoszeniowej przed startem do zawodów „Król i Królowa Zatoki Miłej”, w którym zawodnik będzie brał udział, pod następującą klauzulą:

   „Organizatorzy, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów „Król i Królowa Zatoki Miłej” nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatorów lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponoszenia odpowiedzialności za wypadki losowe spowodowane przeze mnie lub mój sprzęt podczas dojazdu na zawody, w trakcie ich trwania jak i powrotu z nich, przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków Regulaminu oraz przepisów odnoszących się do zawodów, pozostawienie sprzętu na terenie zawodów na własne ryzyko. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. Materiały zdjęciowe, filmowe i inne promocyjne, wywiady zawierające mój wizerunek, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane bezpłatnie przez organizatorów na wszystkich polach ekspozycji. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami Regulaminu Zawodów i zawodów oraz go akceptuję, oświadczam iż mój stan zdrowia pozwala na start w zawodach, a formularz zgłoszeniowy wypełniłem zgodnie z prawdą oraz kompletnie.” (W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego).

 6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Zawodnicy niepełnoletni dopuszczeni są do startu po pozostawieniu w biurze zawodów pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na  udział w zawodach. Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
 7. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do używania sprawnego sprzętu oraz sztywnego kasku. Zaleca się używanie wszelkiego innego wyposażenia ochronnego (vest, kamizelka ochronna), a także posiadanie ważnej polisy OC i NNW. Zawodnik powinien zanotować sobie i pamiętać nr alarmowy: (55)-246-85-00 .
 8. Osoby nie będące zawodnikami mają zakaz przebywania w wydzielonej strefie zawodów.

6. Świadczenia dla zawodników

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

 • przejazd trenningowy i 2 przejazdy podczas zawodów ,
 • pełne wyniki konkurencji,
 • podstawowe zabezpieczenie medyczne,
 • oficjalny materiał video z zawodów,
 • ciepłe napoje podczas zawodów,
 • gratisowy wstęp na Nice Bay Night.

7. Podstawowe zasady rozgrywania zawodów i sędziowania konkurencji

 1. Konkurencja freestyle (liczba uczestników może zostać ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń):
  • Do rozegrania konkurencji niezbędne jest przeprowadzenie 2 przejazdów po 2 minuty każdy dla każdego z uczestników konkurencji.
  • Przejazdy są sędziowane przez 3 niezleżnych sędziów.
  • Sędziowie punktują każdą wykonaną firgurę (trick) wykonany podczas 2 minutowego przejazdu. wg kryteriów : 1 punkt wykonanie poprawne ewolucji ( trik ustany i odjechany ) 1 punkt dla wysokich tricków z krawędzi i przeszkód. 1 punkt dla tricków z krawędzi, rotacji i tricków powszechnie uważanych za trudne.
  • W jednym przejeździe można powtórzyć tylko 3 razy każdą ewolucję, większa ilość tej samej ewolucji nie będzie punktowana.
  • Zwycięzcą zostaje osoba, która zbierze największą ilość punktów w 1 z 2 przejazdów.
  • Możliwe jest rozegranie finałów dla poszczególnych konkurencji, decyzję o dodatkowych przejazdach może podjąć dyrektor zawodów.
 2. Konkurencja The Best Trick i The Best Faceplant zostanie subiektywnie rostrzygnięta przez gremium sędziowskie. Na podstawie m.in. reakcji publiczności.
 3. Godzinę startu ogłasza Dyrektor Zawodów.
 4. Zawodnik ma prawo do złożenia bezpłatnego protestu (w ciągu 15 minut od zakończenia wyścigu) i żądać weryfikacji wyników.
 5. Szczegółowe zasady danej konkurencji oraz procedury zostaną przedstawione na spotkaniu przed startem (SKIPPERS MEETING) oraz wywieszone w ogólnodostępnym miejscu.
 6. Decyzję o rozegraniu danej konkurencji podejmuje Dyrektor Zawodów w oparciu o zaistniałe warunki pogodowe oraz ilość zgłoszonych zawodników
 7. We wszystkich spornych sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zawodów decyduje dyrektor zawodów
 8. Minimum 3 zawodników musi zgłosić się do danej konkurencji, aby konkurencja została rozegrana.
 9.  W konkurencji freestyle kolejność startu określa Dyrektor zawodów.
 10. W przypadku niedostatecznej ilości startujących Dyrektor zawodów może rozegrać zawody bez podziału na kategorie.

8. Nagrody

 1. Nagrodzeni będą tylko i wyłącznie zawodnicy obecni na zakończeniu zawodów.
 2. W zawodach przewidziane są nagrody rzeczowe.
 3. Nagrody przyznawane są w kategorii:
  • freestyle – kategoria mężczyźni OPEN
  • freestyle – kategoria kobiety OPEN
  • freestyle – kategoria Junior OPEN
  • The Best Trick
  • The Best Faceplant

  Liczba nagrodzonych zawodników uzależniona jest od decyzji organizatorów.

 4.  W przypadkach losowych, za zgodą Dyrektora Zawodów dopuszczalna jest nieobecność zwycięzców na zakończeniu zawodów i rozdaniu nagród.

10. Program zawodów

1. W dniu zawodów:

 • 16.00 -€“ 16.50 przejazdy treningowe,
 • 16.50 – 17.00 SKIPPERS MEETING,
 • 17.00 – 20.00 zawody,
 • 20:15 rozdanie nagród
 • 21:00 – after party – Nice Bay Night

11. Zasady Fair-Play 

 1. Szczegółowe przepisy i zasady danej konkurencji oraz procedury i kary zostaną przedstawione na spotkaniu przed startem (SKIPPERS MEETING) oraz wywieszone w ogólnodostępnym miejscu.
 2. Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor Zawodów w porozumieniu z Organizatorami.

12. Informacje dodatkowe.

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na imprezę i powrotu oraz powstałe w trakcie zawodów.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków Regulaminu i zasad współzawodnictwa sportowego.
 3. Brak znajomości Regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca.
 4. Organizatorzy nie odpowiadają za jakiekolwiek zniszczenia i zgubienia sprzętu podczas trwania zawodów.
 5. Organizatorzy zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian (aktualny Regulamin jest dostępny na stronie wydarzenia Nice Bay Night oraz w biurze zawodów).

Olsztyn 26.07.2015.